Algemene Bezoekersvoorwaarden

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TIF Productions BV (hierna: TIF), KvK nummer 71498362, en zijn van toepassing op overeenkomsten die met bezoekers van door haar of in opdracht van haar georganiseerde evenementen worden gesloten.

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn op te vragen bij TIF.

Artikel 1

Definities

TIF: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TIF Productions, gevestigd in (1601 RD) Enkhuizen aan de Oude Gracht 45, die haar bedrijf onder andere maakt van het (doen) verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en met betrekking tot het (doen) organiseren van evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden en diensten;

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een overeenkomst sluit met TIF in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft;

Evenement: een gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, businessevent en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door TIF op de Evenementenlocatie;

Evenementenlocatie: locatie waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het Evenement door TIF;

Algemene Bezoekersvoorwaarden: de onderhavige Algemene Bezoekersvoorwaarden die op (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en TIF van toepassing zijn;

Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen de Bezoeker en TIF in het kader van het bijwonen van een Evenement;

(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door TIF ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft;

Toegangsbewijs: een bewijs, door of vanwege TIF verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen bevinden;

Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten;

Website: de website van TIF (www.ontdeckingh.nl)

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1  Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen TIF en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie.
 • 2  TIF heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. TIF zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker TIF hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennisstelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.
 • 3  De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst TIF uitdrukkelijk van de hand.
 • 4  De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

 • 1  Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door TIF en/of derden mondeling, telefonisch, website of via e-mail (weer)gegeven of verstrekt. TIF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door TIF en/of derden gedane mededelingen.
 • 2  Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs heeft betaald bij een door TIF ingeschakeld (Voor)verkoopadres, en dit geleverd heeft gekregen.

Artikel 4 Toegang en Toegangsbewijs

4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van TIF, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen.

 • 2  Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie.
 • 3  Indien een Evenement door TIF wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan vervalt de functie van het Toegangsbewijs.
 • 4  Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van TIF.
 • 5  Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege TIF verstrekt document of een door of vanwege TIF verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. TIF garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.
 • 6  Alleen aanschaf via TIF of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. De Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van TIF of van een door TIF ingeschakeld (Voor)verkoopadres.
 • 7  Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting te tonen.
 • 8  Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.
 • 9  Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van TIF en/of haar licentiegevers van de Toegangsbewijzen te (doen) verwijderen en/of wijzigen.

Artikel 5 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen

 • 1  Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken.
 • 2  Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.
 • 3  Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.
 • 4  Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is TIF gerechtigd die Toegangsbewijzen aan te merken als ongeldig en is de Bezoeker aan TIF een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100,= (zegge: honderd euro) per Toegangsbewijs en € 100,= (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van TIF om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 • 1  Bezoekers begeven zich naar of van en houden zich geheel op eigen risico op de Evenementenlocatie.
 • 2  TIF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van TIF en/of de Evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van TIF.
 • 3  Indien en voor zover TIF op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van TIF zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. TIF is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker TIF onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien TIF ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting

6.4  TIF kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.

6.5  Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door TIF twee weken in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij TIF kan afhalen.

Artikel 7 Annulering of verplaatsing Evenement

 • 1  TIF is gerechtigd een Evenement te wijzigen. Indien de voorstelling tijdens of na de pauze wordt afgelast vindt er geen restitutie van het toegangsbewijs plaats. Restitutie van het toegangsbewijs excl. servicekosten vindt uitsluitend plaats onder de voorwaarden van Event Protect.
 • 2  TIF is gerechtigd een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of een Evenement wordt/is geannuleerd of wordt/is verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal TIF haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. TIF kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. TIF is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake.
 • 3  Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven voor dat verplaatste Evenement in beginsel geldig.

Artikel 8 Huisregels Evenement

 • 1  Medewerkers van TIF, van de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • 2  Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met de huisregels van TIF en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van TIF en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van TIF en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde huisregels en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
 • 3  TIF behoudt zich het recht voor om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen te maken. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:
  1. stemt in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto’s of’ andere huidige en/of toekomstige media technologieën;
  2. geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
  3. stelt noch TIF noch partijen die met toestemming van TIF gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
  4. doet afstand van zijn/haar portretrecht, imagerecht en personarecht voor zover het gaat om beelden in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
  5. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens TIF in het kader van openbare orde en veiligheid video opnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden.
 • 4  Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TIF, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.
 • 5  Op de Evenementenlocatie is het toegestaan te roken in de buitenlucht. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan te roken op de tribune.
 • 6  TIF zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van TIF en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag:
  1. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren);
  2. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)tas(sen); en/of
  3. zich te legitimeren.
 • 7  Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
 • 8  Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan de politie.
 • 9  Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie op welke wijze dan ook aan te tasten en/of te beschadigen. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.
 • 10  De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van TIF en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen.
 • 11  Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel genoemde (veiligheid)voorschriften te houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of anderszins ontstane kosten.
 • 12 Het is de bezoeker toegestaan om opnames te maken van het evenement er mag echter niet geflitst worden tijdens de voorstelling.

Artikel 9 Overmacht

TIF kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën en alle overige van de wil van TIF onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft TIF het recht het Evenement te annuleren.

Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens

 • 1  Door het sluiten van een Overeenkomst met TIF kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door TIF verwerkt.

10.2  Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het privacybeleid van TIF van toepassing dat te raadplegen is op de Website van het evenement. TIF gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de AVG.

 • 3  Bij het sluiten van de Overeenkomst met TIF geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van TIF.
 • 4  Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan TIF deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 11 Klachten

TIF zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. TIF tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van TIF, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e- mail te sturen naar info@ontdeckingh.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij TIF te worden gemeld.

Artikel 12 Geschillen

 • 1  Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 2  Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en TIF ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen worden afgehandeld volgens Nederlands recht.
 • 3  Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.

Aldus opgemaakt te Enkhuizen, 30 april 2018

 

', '' ); ?>
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten